Projektstatus

VTL Fibernät e.f.  2018-09-13 

33 abonnenter är uppkopplade, dvs alla utom en av de kundenheter som fanns på plats sedan tidigare.

 

Därefter koncentrerar man sig på att färdigställa stamnätet (ska vara klart före siste oktober), innan ytterligare kundenheter ansluts. C:a 20 km grävning återstår. Fem grävlag med tio grävmaskiner är sysselsatta med detta. Man planerar att öka till 6 grävlag denna eller nästa vecka.

 

VTL fibernät har erhållit medlemsrabatt på internetanslutningar från Ljungby Fiber. Bindningstiden är 12 månader och under den tiden blir detta den – oftast i särklass  - billigaste anslutningen. Information går till medlemmar i VTL fibernät. Observera att Ljungby Energi (med bifirman Ljungby Fibernät), Ljungby Bredband och Ljungby Fiber är tre helt olika bolag!

 

Vi uppmanar alla att studera den information som gått ut från VTL fibernät. I samband med att kundenheterna ansluts erhåller abonnenterna en broschyr med information om hur man nu ska gå tillväga, Man kan även få vägledning per telefon till Ljungby Energi.

___________________________
 

VTL Fibernät e.f.  2018-07-24 

Eltel har idag meddelat nytt slutdatum för hela projektet. Allt ska vara färdigt till siste november, om inget oförutsett inträffar. 
___________________________
 

 

VTL Fibernät e.f. 2018-07-10

Arbetet med grävning/kanalisation, installation av kopplingsbrunnar, fibersättning etc. pågår för fullt i olika delar av området- När verksamheten återupptogs under försommaren räknade man med att allt skulle vara klart till siste juli, men för dagen är prognosen att nätet blir färdigställt och inkopplat i oktober.

Det är nu för sent att teckna nya avtal för anslutning under den pågående omgången, även om Ljungby Energi från fall till fall kan acceptera vissa avtal. Det rör sig då om anslutningar i områden där grävningarna ännu inte är påbörjade eller där en anslutning ändå är förberedd. Eventuella eftersläntrare måste räkna med att inte få fiber förrän det pågående projektet är avslutat och fördyringar kan tillkomma.


Om optoslang ännu inte är nedgrävd på tomten måste ni omgående ombesörja detta! Kontakta vid behov Jimmys Sten & Trädgård AB 0768-80 80 83, mail Jimmy@jimmys-sten.se En större etableringsplats finns innanför busshållplatsen i Vrå, med bl.a. materiel för tomtkanalisation.

___________________________
 

 

VTL Fibernät e.f. 2018-05-04
 

14 april lämnade Trafikverket godkännande för kanalisation i den västra delen, dvs. sträckan Kränkeboda-Tingsberga. För vägarna i området Vrå-Gashult med omnejd har TRV:s godkännande ännu inte kommit.
 

Jimmys Sten & Trädgård har återupptagit grävningsarbetet och kompletterar nu sträckan Lidhult-Vrå, där vissa kortare delar återstod, Man kommer därefter att börja fibersättningen Lidhult-Vrå-Bjerseryd och vidare till Äspenäs. I detta arbete ingår att anlägga kopplingsbrunnar etc.
 

Näst på tur står kanalisation i Singeshult. Jimmys Sten & Trädgård har börjat anlägga etableringsplatser, för materiel och maskiner, längs vägarna 536 (från Kränkeboda till 25:an) och 544 (vidare söderut från 25:an till Tingsberga).

___________________________
 

 

VTL Fibernät e.f. 2018-02-08

Arbetet med grävningar för kanalisation har varit stillastående i några månader, beroende på att Trafikverket ännu inte lämnat tillstånd till förläggning längs de allmänna vägarna. Beslutet är synnerligen fördröjt. Normalt sägs det att man får räkna med fyra månader, men det har gått mer än dubbla tiden. Efter förnyade kontakter med Trafikverket förväntar sig nu projektets entreprenör Eltel att tillstånden ska vara klara inom ett par veckor.

En hel del markavtal har också saknats, men där har Ljungby Energi och Eltel nu med förenade krafter rett ut de oklarheter och missförstånd som fördröjt merparten av avtalen. Ett litet antal avtal återstår fortfarande, men bortsett från en eller två fastighetsägare ska man vara överens. Eltel räknar inte med att några utestående markavtal ska fördröja arbetet, när kanalisationen väl kan starta igen.

Gräventreprenören har meddelat att man kan starta arbetet på nytt två veckor efter det att Eltel givit klartecken.

När Trafikverkets medgivande kommit är avsikten att först förbinda den kanalisation som börjar strax söder om Lidhult och fortsätter till Vrå, dels den lilla sträckan upp till Lidhult (där anslutningen av fiber till nod sker), dels sträckan fram till den färdiga kanalisationen i Bjerseryd och vidare österut. Brunnar, kontaktutrustning etc. ska även färdigställas. Området Bjerseryd-Våkön-Håknehult-Fathult-Rås-Äspenäs kommer sedan att fibersättas och blir därmed det första som får en färdig fiberanslutning.

Ni som själva gräver och lägger ned slang på tomten kan hämta material på någon av de lokala depåerna, efter telefonkontakt med Jimmys Sten och Trädgård 070-863 12 18 .